Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/408/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-11-2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4,pkt 9 lit.d oraz lit i,pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r.,poz.40 z póz.zm. ).oraz art. 211,212,216,235,236,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U z 2022 r. , poz.1634 z późn. zm. ) Uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/339/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rychtal na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LVI/342/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 stycznia 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 6 lutego 2023 r, zmienionej uchwałą Nr LVII/353/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 21.02.2023 r zmienionej uchwałą Nr LVIII/354/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28.02.2023 r. ., zmienionej zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 marca 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LIX/363/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 24 marca.2023 r, zmienionej zarządzeniem Nr 27/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31 marca 2023 r, zmienionej uchwałą Nr LX/367/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 kwietnia 2023 r, zmienionej zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26 kwietnia 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LXI/373/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 maja 2023 r, zmienionej zarządzeniem Nr 40/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 7 czerwca 2023 r. zmienionej uchwałą Nr LXII/380/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20 czerwca 2023, zmienionej zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28 czerwca 2023 r. zmienionej zarządzeniem Nr 47/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11 lipca 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LXIII/385/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 8 sierpnia 2023, zmienionej zarządzeniem Nr 60/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmienionej uchwałą Nr LXIV/390/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 19 września 2023, r. zmienionej zarządzeniem Nr 71/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29 września 2023 r, zmienionej zarządzeniem Nr 71A/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29 września 2023 r. zmienionej zarządzeniem Nr 73/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 9 października 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 75/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11 października 2023r., zmienionej uchwałą Nr LXV/398/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 października 2023r., zmienionej zarządzeniem Nr 81/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 2 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany :
1. § 1.Otrzymuje brzmienie:
§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 29 661 110,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1do uchwały budżetowej , z tego: 1. dochody bieżące w wysokości 21 262 750,98 zł, 2. dochody majątkowe w wysokości 8 398 359,22 zł, 3. Kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje : a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 286 176,27 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f p w wysokości 3 546 696,75 zł. ”;

2. § 2.Otrzymuje brzmienie:
§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 33 557 144,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, z tego: 1. wydatki bieżące w wysokości 21 540 990,96 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości 12 016 153,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej, 3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje : a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 286 176,27 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej . b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 4 979 748,40 zł.”. ”;

3. § 6. Otrzymuje brzmienie:
§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 roku: 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 097 610,11 zł 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 124 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej”. ”;

4. § 16.Otrzymuje brzmienie:
§ 16. Określa się plan dochodów oraz plan wydatków związanych z Funduszem Przeciwdziała COVID-19 w ramach dodatku węglowego , zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej”. ”;

5. § 17. Otrzymuje brzmienie.
§ 17. Określa się plan dochodów oraz plan wydatków Środków z Funduszu Pomocy-Ukraina-zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały budżetowej”. ”;

6. § 18. Otrzymuje brzmienie.
§ 18. Określa się plan przychodów oraz plan wydatków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Rychtal w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały budżetowej. ”7. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - dochody - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. ”;

8. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - wydatki - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
9. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, - Dochody-Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
10. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej- Wydatki-Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
11. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej – Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokości wydatków majątkowych w 2023 roku , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
12. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej, - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rychtal w 2023 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
13. Załącznik nr 15 do uchwały budżetowej – plan dochodów oraz plan wydatków Środków z Funduszu Pomocy-Ukraina , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
14. Załącznik nr 16 do uchwały budżetowej,-Plan przychodów/ wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Rychtal w 2023 roku- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
15. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej,-Plan przychodów :Funduszu przeciwdziałania COVID-19,w ramach dodatku węglowego- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXVI4082023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-11-2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023.pdf (1,94MB)

DOCXUzasadnienie LXVI4082023.docx (14,29KB)

PDFZalacznik1 LXVI4082023.pdf (121,13KB)

PDFZalacznik2 LXVI4082023.pdf (147,14KB)

PDFZalacznik3 LXVI4082023.pdf (112,38KB)

PDFZalacznik4 LXVI4082023.pdf (112,23KB)

PDFZalacznik5 LXVI4082023.pdf (78,84KB)

PDFZalacznik6 LXVI4082023.pdf (214,75KB)

PDFZalacznik7 LXVI4082023.pdf (112,60KB)

PDFZalacznik8 LXVI4082023.pdf (258,05KB)

PDFZalacznik9 LXVI4082023.pdf (85,03KB)

PDFWyniki głosowania. (18,60KB)