Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/410/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-11-2023 w sprawie Statutu Gminy Rychtal.

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Rychtal o treści jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rychtal.
§ 3. Traci moc:
1. Uchwała Nr XLI/255/18 Rady Gminy Rychtal z dnia 15 października 2018 rokuw sprawie Statutu Gminy Rychtal.

2. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Rychtal.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiegoi wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku.


Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXVI4102023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-11-2023 w sprawie Statutu Gminy Rychtal.pdf (1,07MB)

DOCXUzasadnienie LXVI4102023.docx (6,13KB)

PDFZalacznik1 LXVI4102023.pdf (499,89KB)

PDFWyniki głosowania. (18,04KB)


PDFZwiadomienie o wszczęciu postępowania LXVI-410-2023.pdf (124,09KB)

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze LXVI-410-2023.pdf (575,38KB)