Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/412/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-11-2023 w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Rychtal i kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Rychtal.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, 1a i 2 i art. 15a ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 194 ze zm.) Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej terenu Gminy Rychtal: 1) za udział w działaniu ratowniczym i akcji ratowniczej w wysokości 22,80 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 80/100), naliczany według zasad określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych;
2) za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu w wysokości 8,00 zł (słownie: osiem złotych 00/100), naliczany według zasad określonych, w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych;

2. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla kandydata na strażaka ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Rychtal, który ukończył 18 lat, a nie ukończył 65 lat, będącego uczestnikiem szkolenia podstawowego przygotowującego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, na kwotę 8,00 zł (słownie: osiem złotych), naliczany według zasad określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

§ 3. Traci moc uchwała nr LXII/384/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Rychtal.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXVI4122023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-11-2023 w sprawie w.pdf (308,53KB)

DOCXUzasadnienie LXVI4122023.docx (6,26KB)

PDFWyniki głosowania. (18,89KB)