Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/413/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-11-2023 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024.

Na podstawie art. 5a ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rychtal.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXVI4132023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-11-2023 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy.pdf (687,28KB)

DOCXUzasadnienie LXVI4132023.docx (6,32KB)

PDFZalacznik1 LXVI4132023.pdf (203,54KB)

PDFWyniki głosowania. (18,80KB)