Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/415/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-11-2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881), Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 200 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej uprawniające do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, w celu udzielenia wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom wymienionym w uchwale nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXVI4152023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-11-2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w.pdf (306,41KB)

DOCXUzasadnienie LXVI4152023.docx (6,50KB)

PDFWyniki głosowania. (19,25KB)