Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVII/417/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2023 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu i Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 9 ust. 1 ustaw z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 2, art. 10, art. 13 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2393), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1-5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) - po uzyskaniu pozytywnych opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Krajowej Rady Bibliotecznej, oraz zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 lutego 2024 r. dokonuje się połączenia samorządowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu, dla których organizatorem jest Gmina Rychtal, w jedną samorządową instytucję kultury pod nazwą: Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Rychtalu.
§ 2. 1. Akt o połączeniu samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Nadaje się statut Gminnemu Centrum Biblioteczno – Kulturalnemu w Rychtalu, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Rychtalu uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Rychtal. 2. Z dniem wpisu Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego do rejestru instytucji kultury wykreślone zostaną z niego instytucje, które uległy połączeniu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rychtal.
§ 5. Uchwała wchodzi w życiu po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXVII4172023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2023 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w.pdf (654,63KB)

DOCXUzasadnienie LXVII4172023.docx (7,63KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXVII4172023.docx (6,72KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXVII4172023.docx (11,41KB)

PDFWyniki głosowania. (18,73KB)