Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/137/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Rychtal, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rychtal udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1. i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) i art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.) Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/89/16 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Rychtal, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rychtal udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, wprowadza się następujące zmiany: § 1. pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rychtal” o którym mowa w § 1 pkt 2 uchwały, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 „Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rychtal” do niniejszej uchwały. § 2. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXI/137/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Rychtal, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rychtal udostępnionych przewoźnikom i operatorom o.pdf (322,16KB)

DOCXUzasadnienie XXI/137/2020.docx (6,01KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXI/137/2020.docx (7,16KB)