Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVIII/419/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4,pkt 9 lit.d oraz lit i,pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r.,poz.40 z póz.zm. ).oraz art. 211,212,216,235,236,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U z 2022 r. , poz.1634 z późn. zm. ) Uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/339/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rychtal na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LVI/342/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 stycznia 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 6 lutego 2023 r, zmienionej uchwałą Nr LVII/353/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 21.02.2023 r zmienionej uchwałą Nr LVIII/354/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28.02.2023 r. ., zmienionej zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 marca 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LIX/363/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 24 marca.2023 r, zmienionej zarządzeniem Nr 27/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31 marca 2023 r, zmienionej uchwałą Nr LX/367/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 kwietnia 2023 r, zmienionej zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26 kwietnia 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LXI/373/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 maja 2023 r, zmienionej zarządzeniem Nr 40/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 7 czerwca 2023 r. zmienionej uchwałą Nr LXII/380/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20 czerwca 2023, zmienionej zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28 czerwca 2023 r. zmienionej zarządzeniem Nr 47/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11 lipca 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LXIII/385/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 8 sierpnia 2023, zmienionej zarządzeniem Nr 60/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmienionej uchwałą Nr LXIV/390/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 19 września 2023, r. zmienionej zarządzeniem Nr 71/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29 września 2023 r, zmienionej zarządzeniem Nr 71A/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29 września 2023 r. zmienionej zarządzeniem Nr 73/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 9 października 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 75/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11 października 2023r., zmienionej uchwałą Nr LXV/398/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 października 2023r., zmienionej zarządzeniem Nr 81/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 2 listopada 2023 r. zmienionej uchwałą Nr LXVI/408/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 listopada 2023r , zmienionej zarządzeniem Nr 93/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 5 grudnia 2023 r. zmienionej zarządzeniem Nr 100/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany :
1. § 1.Otrzymuje brzmienie:
§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 26 256 904,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1do uchwały budżetowej , z tego: 1. dochody bieżące w wysokości 21 179 293,63 zł, 2. dochody majątkowe w wysokości 5 077 611,27 zł, 3. Kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje : a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 276 196,27 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f p w wysokości 3 251 136,91 zł. ”;

2. § 2.Otrzymuje brzmienie:
§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 28 752 939,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, z tego: 1. wydatki bieżące w wysokości 21 594 685,66 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości 7 158 253,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej, 3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje : a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 276 196,27 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej . b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 3 997 112,88 zł.”. ”;

3. § 3. 1.Deficyt Gminy Rychtal wynosi 2 496 034,31 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 642 740,81 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 198 132,45 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 583 691,65 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 71 469,40, zł.
2. Przychody Gminy Rychtal wynoszą 4 324 564,91 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 642 740,81 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 198 132,45 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 583 691,65 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 900 000,00 zł.
3. Rozchody Gminy Rychtal wynoszą 1 828 530,60 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 428 530,60 zł, przelewy na rachunki lokat w kwocie 1 400 000,00 zł.
4. § 9. Otrzymuje brzmienie. "§ 9. Określa się plan dochodów oraz plan wydatków do rachunku Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej„.
5. § 11. Otrzymuje brzmienie.
§ 11. Określa się plan dochodów/przychodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały budżetowej”. ”;

6. § 17. Otrzymuje brzmienie.
§ 17. Określa się plan dochodów oraz plan wydatków Środków z Funduszu Pomocy-Ukraina-zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały budżetowej”. ”;

7. § 18. Otrzymuje brzmienie.
§ 18. Określa się plan przychodów/ wydatkówi rozchodów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Rychtal w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały budżetowej. ”;

8. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - dochody - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”
9. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - wydatki - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
10. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, - Dochody-Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
11. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej- Wydatki-Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
12. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej-Przychody budżetu na 2024 rok-otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
13. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej-Rozchody budżetu na 2024 rok-otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
14. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej – Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokości wydatków majątkowych w 2023 roku , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
15. Załącznik nr 15 do uchwały budżetowej – plan dochodów oraz plan wydatków Środków z Funduszu Pomocy-Ukraina , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
16. Załącznik nr 16 do uchwały budżetowej-Polski Ład-otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
17. Załącznik nr 16 do uchwały budżetowej,-Plan przychodów/ wydatków i rozchodów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Rychtal w 2023 roku- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
18. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej- Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal od właścicieli nieruchomości na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Rychtal

Ewelina Szymańska


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXVIII4192023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023.pdf (2,28MB)

DOCXUzasadnienie LXVIII4192023.docx (17,96KB)

PDFZalacznik1 LXVIII4192023.pdf (134,59KB)

PDFZalacznik2 LXVIII4192023.pdf (146,99KB)

PDFZalacznik3 LXVIII4192023.pdf (112,08KB)

PDFZalacznik4 LXVIII4192023.pdf (114,45KB)

PDFZalacznik5 LXVIII4192023.pdf (61,60KB)

PDFZalacznik6 LXVIII4192023.pdf (58,22KB)

PDFZalacznik7 LXVIII4192023.pdf (85,09KB)

PDFZalacznik8 LXVIII4192023.pdf (115,10KB)

PDFZalacznik9 LXVIII4192023.pdf (194,82KB)

PDFZalacznik10 LXVIII4192023.pdf (254,81KB)

PDFZalacznik11 LXVIII4192023.pdf (272,27KB)

PDFWyniki głosowania. (18,50KB)