Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVIII/421/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2023 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Rychtal oraz zasad ich używania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 76), po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się herb Gminy Rychtal według opisu zawartego w § 2 uchwały. 2. Wzór graficzny herbu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Herb Gminy Rychtal przedstawia: w polu błękitnym srebrny (biały) baran zwrócony w prawą stronę tarczy z głową zwróconą w lewą stronę tarczy, ze złotą (żółtą) aureolą wokół głowy, dzierżący złoty (żółty) drzewiec zwieńczony krzyżem, ze srebrną (białą) chorągwiąz czerwonym krzyżem. Baran wspięty na zielonym wzgórzu.

§ 3. 1. Ustanawia się flagę Gminy Rychtal według opisu zawartego w § 4 uchwały. 2. Wzór graficzny flagi określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Flagę Gminy Rychtal stanowi prostokątna, dwudzielna płachta materiału o proporcjach boków wysokości do szerokości 5:8. Kolorystyka flagi Gminy Rychtal związana jest z przeważającymi barwami występującymi w herbie. Tworzą ją dwa kolory: biały i błękitny ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego a dolny błękitnego. Na górnym, białym pasie z lewej strony umieszczony jest herb Gminy Rychtal, aby nadać indywidualny charakter.
§ 5. 1. Ustanawia się pieczęć GMINA RYCHTAL według opisu zawartego w § 6. 2. Wzór graficzny pieczęci określa załącznik Nr 3, do uchwały.
§ 6. Pieczęć o której mowa w § 5 ma kształt okrągły średnicę 36 mm. W otoku majuskulny napis u góry GMINA poniżej herbu RYCHTAL.
§ 7. 1. Ustanawia się pieczęć BURMISTRZ GMINY RYCHTAL według opisu zawartego w § 8 uchwały. 2. Wzór graficzny pieczęci określa załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 8. Pieczęć o której mowa w § 7 ma kształt okrągły średnicę 36 mm. W otoku majuskulny napis u góry BURMISTRZ GMINY poniżej herbu RYCHTAL.
§ 9. 1. Ustanawia się pieczęć RADA MIEJSKA GMINY RYCHTAL według opisu zawartego w § 10 uchwały. 2. Wzór graficzny pieczęci określa załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 10. Pieczęć o której mowa w § 9 ma kształt okrągły średnicę 36 mm. W otoku majuskulny napis u góry RADA MIEJSKA GMINY poniżej herbu RYCHTAL.
§ 11. Symbole, o których mowa w § 1-14 uchwały, stanowią własność Gminy Rychtal, są znakami prawnie chronionymi i mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.
§ 12. 1. Prawo do używania symboli, o których mowa w § 1-11 uchwały na mocy niniejszej uchwały przysługuje: 1) Radzie Miejskiej Gminy i Burmistrzowi;
2) Urzędowi Miejskiemu Gminy;
3) gminnym jednostkom organizacyjnym;
4) innym podmiotom wykonującym w imieniu Gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej.

2. Pieczęci Gminy Rychtal do sygnowania ważnych dokumentów używają:
1) Rada Miejska Gminy;
2) Burmistrz.

§ 13. 1. Herb, flagę Gminy Rychtal umieszcza się w pomieszczeniach, na budynkach i przed budynkami stanowiącymi siedziby albo miejsca obrad organów Gminy. 2. Symbole, o których mowa w ust. 1, mogą być używane w innych miejscach z okazji uroczystości, świąt i rocznic gminnych, państwowych, regionalnych, wyborów Prezydenta, do Sejmu i Senatu RP, samorządowych, do Parlamentu Europejskiego, referendach oraz podczas innych imprez promujących Gminę lub organizowanych przez Gminę.
3. Herb może być umieszczany na:
1) pismach urzędowych,
2) stronach internetowych,
3) biuletynie Informacji Publicznej, której administratorem jest Gmina Rychtal,
4) upominkach, gadżetach, dyplomach okolicznościowych, podziękowaniach, wydawnictwach lub innych przedmiotach promujących Gminę,
5) tablicach informujących o granicach administracyjnych Gminy Rychtal.

§ 14. 1. Herb i flaga mogą być wykorzystywane przez Urząd Miejski Gminy i gminne jednostki organizacyjne oraz sołectwa do celów promocji Gminy Rychtal. 2. Symboli, o których mowa w ust. 1, mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty do celów komercyjnych.
3. Zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku herbu i flagi w celach komercyjnych przez podmioty wymienione w ust. 2 udziela Burmistrz.
4. Zasady i warunki używania tych symboli określa pisemna umowa.

§ 15. 1. Herb i flaga Gminy Rychtal mogą być umieszczone, używane i rozpowszechniane wyłącznie w sposób zapewniający należną im powagę i poszanowanie. 2. Wójt może zakazać używania herbu i flagi, jeżeli podmiot używający nie uzyskał zgody lub wykorzystuje te symbole w sposób nie zapewniający im należytej czci i szacunku albo godzący w powagę i prestiż Gminy lub naraża na szkodę interes Gminy.
§ 16. Herb i flaga mogą być umieszczone w Sali obrad Rady Miejskiej Gminy, w gabinecie Burmistrza Gminy oraz w miejscach promujących gminę w czasie różnych uroczystości.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rychtal.
§ 18. Traci moc Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 października 2019 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Rychtal oraz zasad ich używania.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Ewelina Szymańska


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXVIII4212023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2023 w sprawie ustanowienia herbu flagi i.pdf (2,59MB)

DOCXUzasadnienie LXVIII4212023.docx (6,75KB)

PDFZalacznik1 LXVIII4212023.pdf (166,79KB)

PDFZalacznik2 LXVIII4212023.pdf (1,55MB)

PDFZalacznik3 LXVIII4212023.pdf (276,66KB)

PDFWyniki głosowania. (19,49KB)