Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 571), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXVI/413/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rychtal”. ”;
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego realizowane będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. W konkursie uczestniczyć mogą podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 571), realizujące zadania statutowe w zakresie określonym w ust. 1.
4. Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja, będzie prowadzone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektor ds. obywatelskich, obrony cywilnej, wojskowych i inicjatyw gospodarczych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Rychtal

Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 72024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 29-01-2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w.pdf (473,42KB)

DOCXZałącznik nr 1 72024.docx (17,40KB)

RTFWzor ofert realizacji zadania publicznego.RTF (62,99KB)

RTFWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.RTF (39,12KB)