Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVIII/114/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. (UCHYLONO)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, niezamieszkałej, mieszanej oraz zabudowanej budynkiem wielolokalowym, położonej na terenie gminy Rychtal, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. Deklarację, o której mowa w § l, można złożyć:
1) w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Rychtalu, ul. Rynek 1;
2) za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres Urzędu Gminy w Rychtalu, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal;
3) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.

§ 4. Deklaracja złożona drogą elektroniczną musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)
§ 5. Traci moc Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie od dnia 01 kwietnia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XVIII/114/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości..pdf (448,90KB)

DOCXUzasadnienie XVIII/114/2020.docx (5,92KB)

PDFZalacznik2 XVIII/114/2020.pdf (302,00KB)