Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. administracyjnych i gospodarki przestrzennej

PDFInformacja o wynikach naboru (263,35KB)


PDFInformacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko ds. administracyjnych i gospodarki przestrzennej (175,00KB)


RO.2110.1.2024

Burmistrz Gminy Rychtal
ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy
ds. administracyjnych i gospodarki przestrzennej

w Urzędzie Miejskim Gminy Rychtal

wymiar czasu pracy: pełen etat (1/1)

(przewidywany termin zatrudnienia: 01 marca 2024 roku)

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski Gminy Rychtal, 63-630 Rychtal, ul. Rynek 1
 2. Nazwa referatu: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (RI)
 3. Określenie stanowiska: Stanowisko ds. administracyjnych i gospodarki przestrzennej.
 4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. wykształcenie minimalne: wyższe pierwszego stopnia, preferowany kierunek budownictwo, administracja, prawo.
 6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 7. preferowany co najmniej 3 letni staż pracy,
 8. umiejętność analizy i syntezy informacji,
 9. biegła znajomość systemów operacyjnych Windows, pakietów biurowych Microsoft Office,
 10. archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych postępowań,
 11. znajomość regulacji prawnych:
 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych:
 1. Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
 2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej",
 3. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 4. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
 5. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych.
 1. znajomość dokumentów określających strukturę organizacyjną Urzędu,
 2. umiejętność obsługi Edytora Aktów Prawnych XML (Legislator),
 3. samodzielność w działaniu, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, terminowość, kreatywność, dyspozycyjność, chęć do nauki, samokształcenie,
 4. znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej,
 5. prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Z zakresu Inwestycji:
 1. Udział w prowadzeniu i opracowaniu strategii Gminy;
 2. Przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowań publicznych na wybór wykonawców robót budowlanych oraz inwestorów zastępczych,
 3. Udział w pracach komisji przetargowych,
 4. Współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi
  w zakresie prowadzonych inwestycji;
 5. Sporządzanie protokołów z narad koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji (rady budowy);
 1. Z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami:

Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, a w szczególności związanych z:

 1. Wykonywaniem zadań związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości,

 

 1. Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:

Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności związanych z:

 1. Przygotowywaniem materiałów do dokumentów planistycznych Gminy.
 2. Koordynacją i obsługą działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych.
 3. Obsługą techniczno-biurową i koordynacją problemów urbanistycznych, wydawaniem wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu w MPZP, o objęciu obszarem rewitalizacji,
 4. Prowadzeniem i aktualizacją rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 5. Dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 6. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (WZ).
 7. Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 8. Rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.
 9. Współpraca z nadzorem archeologicznym i konserwatorem zabytków.
 10. Prowadzeniem spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjologicznych oraz numeracji nieruchomości.

 

 1. Z zakresu zamówień publicznych:

Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych a w szczególności:

 1. Przygotowywanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniu publicznym, wszelkich zmian
  z nim związanych oraz innych dokumentów określonych ustawą prawo zamówień publicznych,
 2. Przygotowywanie i publikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz jej zmian,
 3. Przygotowywanie i przekazywanie odpowiedzi na zapytania wykonawców,
 4. Kontrola wniesienia przez wykonawców wadium,
 5. Przygotowywanie i przesyłanie wykonawcom wezwań do uzupełnień i wyjaśnień, w tym także dotyczących przynależności do grupy kapitałowej,
 6. Przygotowywanie i publikacja informacji z otwarcia ofert,
 7. Sporządzanie protokołów i notatek z postępowań wraz z załącznikami,
 8. Przygotowywanie ogłoszeń o wynikach postępowań i ich publikacja,
 9. Ogłaszanie i publikacja wyników postępowań oraz informacji o udzieleniu zamówienia,
 10. Przygotowywanie wniosków o zwolnienie wadium,
 11. Przygotowywanie ogłoszeń o udzieleniu zamówień i ich publikacja
 12. Przygotowywanie i publikacja ogłoszeń o unieważnieniu postępowania,
 13. Zbieranie danych i opracowywanie sprawozdania z zamówień publicznych,
 14. Prowadzenie postępowań poniżej progu 130 000,00 złotych,
 15. Prowadzenie rejestru faktur i umów.

Ponadto:

 1. Prowadzenie rejestru gospodarstw agroturystycznych,
 2. Prowadzenie spraw związanych z łowiectwem.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko: ds. administracyjnych i gospodarki przestrzennej.

Wymiar czasu pracy: pełen etat (1/1) – jednozmianowy system pracy.

Miejsce pracy: budynek Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal, ul. Rynek 1 (II piętro),

Budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów itp.).

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin w dobowym okresie czasu pracy.

Wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal.

Oświetlenie naturalne oraz sztuczne.

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym dane upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg załączonego wzoru.
 4. kserokopie świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 10. oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie kandydata na stanowisku na które prowadzony jest nabór;
 11. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1. z dnia 04.05.2016) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na kandydata na ww. stanowisko, a także w przypadku podania danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa pracy, a przedłożone przez kandydata dodatkowo i dobrowolnie – wg załączonego wzoru.

 

 1. Termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal biuro Nr 01 - (biuro podawcze – parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2024 r. do godz. 1000 w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. administracyjnych i gospodarki przestrzennej".

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia dokumentów uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów do Urzędu.

Procedura naboru jest dwuetapowa i obejmuje:

I etap: kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych. Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie.

II etap: kwalifikacja merytoryczna – obejmująca test lub rozmowę kwalifikacyjną.

 

Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o drugim etapie,
czyli teście lub rozmowie kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rychtal http://bip.rychtal.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal.

Kandydat nie posiadający stażu pracy na stanowisku samorządowym urzędniczym zobowiązany będzie w okresie zatrudnienia odbyć służbę przygotowawczą.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę będzie podlegał obowiązkowym badaniom lekarskim.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 62 781 68 21.

 

 

Rychtal, dnia 13 lutego 2024 roku


PDFNabór na wolne stanowisko ds. administracyjnych i gospodarki przestrzennej.pdf (252,18KB)

PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych na stanowisku ds. administracyjnych i gospodarki przestrzennej.pdf (64,08KB)

PDFKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf (171,89KB)