Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXX/427/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 30-01-2024 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2024 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska Gminy Rychtal uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIX/423/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie :uchwalenia budżetu Gminy Rychtal na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1.Otrzymuje brzmienie:
§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 36 603 132,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1do uchwały budżetowej, z tego: 1. dochody bieżące w wysokości 20 222 487,64 zł, 2. dochody majątkowe w wysokości 16 380 645,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej. 3. Kwota dochodów określona w ust.1 obejmuje : -dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u o f p w wysokości 830 274,41 złotych. ”;

2. § 2.Otrzymuje brzmienie.
§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 43 683 202,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej z tego: 1. wydatki bieżące w wysokości 20 395 978,91 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości 23 287 223,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej. 3. Kwota wydatków określona w ust.2 obejmuje : -wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u o f p w wysokości 960 000 złotych. ”;

3. § 3Otrzymuje brzmienie "§ 3. 1.Deficyt Gminy Rychtal wynosi 7 080 069,40 zł i zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 308 000,00 zł, wolnymi środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 122 069,40 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 650 000,00, zł."
4. § 4. Otrzymuje brzmienie. "§ 4. Przychody Gminy Rychtal wynoszą 7 598 000,00 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 308 000,00 zł, , wolnymi środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 640 000 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 650 000,00 zł."
5. § 12. Otrzymuje brzmienie. § 12. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Określa się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej. ”;
6. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej -dochody- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
7. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej –Plan dochodów majątkowych Gminy Rychtal w 2024 roku- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
8. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej -wydatki- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
9. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej –Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokości wydatków majątkowych w 2024 roku- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
10. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej –Przychody na 2024 rok- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
11. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej –Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXX4272024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 30-01-2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2024.pdf (1,17MB)

DOCXUzasadnienie LXX4272024.docx (12,24KB)

PDFZalacznik1 LXX4272024.pdf (115,24KB)

PDFZalacznik2 LXX4272024.pdf (217,04KB)

PDFZalacznik3 LXX4272024.pdf (126,94KB)

PDFZalacznik4 LXX4272024.pdf (131,44KB)

PDFZalacznik5 LXX4272024.pdf (59,00KB)

PDFZalacznik6 LXX4272024.pdf (54,79KB)

PDFWyniki głosowania (17,92KB)