Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Drożkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 i 9 i art. 95 ust. 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1148 ze zmianami) Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. Podejmuje się zamiar przekształcenia z końcem roku szkolnego 2019/2020 tj. z dniem 31 sierpnia 2020 roku Szkoły Podstawowej w Drożkach o strukturze organizacyjnej klas I – VIII z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Drożkach o strukturze organizacyjnej klas I – III z oddziałem przedszkolnym. § 2. Zapewnia się uczniom klas IV-VIII z obwodu Szkoły Podstawowej w Drożkach kontynuowanie nauki od dnia 1 września 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu z siedzibą przy ul. Kępińskiej 13, 63-630 Rychtal. § 3. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Rychtal do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu przekształcenia szkoły, w szczególności do zawiadomienia o tym zamiarze rodziców uczniów i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz wystąpienie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie przekształcenia szkoły. § 4. Traci moc uchwała Nr XIV/96/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Drożkach. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Drożkach.pdf (235,95KB)

DOCXUzasadnienie XVIII/121/2020.docx (12,11KB)