Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o podjęciu w gminie Domaszowice uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowej w gminie Domaszowice

PDFOgłoszenie (424,51KB)


OGŁOSZENIE

o podjęciu w gminie Domaszowice uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowej w gminie Domaszowice

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 317 ze zm.) Gmina Rychtal zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Domaszowice uchwały Nr III.13.2024 z dnia 28.05.2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowej w gminie Domaszowice wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W rozumieniu ww. ustawy Gmina Rychtal stanowi gminę pobliską dla planowanej inwestycji, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy.

Zgodnie z obwieszczeniem Wójta Gminy Domaszowice z dnia 03.06.2024 osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzanej na potrzeby dokumentu, w terminie do dnia 28.06.2024, w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: ug@domaszowice.pl lub adres skrytki ePUAP /ugdomaszowice/skrytka. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię albo nazwę  oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taką posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Domaszowice.

Wójt Gminy Domaszowice poinformował również, że w dniu 18.06.2024 r. o godz. 17:00 w siedzibie Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach, ul. Kolejowa 3, 46-146 Domaszowice, odbędzie się spotkanie otwarte w formie spotkania bezpośredniego. Ponadto dnia 18.06.2024 r. o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie otwarte w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego, za pośrednictwem platformy komunikacyjnej, udostępnionej pod adresem: bip.domaszowice.pl.

Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Domaszowice. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Domaszowice znajduje się na stronie internetowej pod adresem: bip.domaszowice.pl.

 

                                                                                                                                                   Burmistrz Gminy Rychtal

                                                                                                                                                          Adam Staszczyk