Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu
ogłasza nabór na stanowisko
Kierownika Klubu Senior+

wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

(przewidywany termin zatrudnienia: 01 kwietnia 2021 roku)

 1. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu, 63-630 Rychtal, ul. Rynek 1.
 2. Określenie stanowiska: Kierownik Klubu Senior+ w Drożkach.
 3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 Wymagania niezbędne na stanowisku:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej.
 4. Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 7. Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. Znajomość przepisów:

- ustawy o pomocy społeczne,

- Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2026,

- ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,

- ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy prawo zamówień publicznych,

- ustawy o samorządzie gminnym. 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Predyspozycje: odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.
 2. Znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi.
 3. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
 5. Prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie samochodu.

 

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Kierowanie, prowadzenie i nadzór nad bieżącą działalnością Klubu Senior+.
 2. Realizacja programu działalności Klubu Senior+.
 3. Prowadzenie dokumentacji Klubu w szczególności: regulaminy, listy obecności, dokumentacja uczestników klubu oraz osób prowadzących zajęcia.
 4. Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu Senior+.
 5. Odpowiedzialność za powierzony majątek.
 6. Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów.
 7. Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior+.
 8. Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów,
 10. Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, firmami i instytucjami, które mogłyby wspomagać działalność Klubu Senior+.
 11. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach.
 12. Reprezentowanie Klubu Senior+ na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce wykonywania pracy: Klub Senior+ w Drożkach 18 a, 63-630 Rychtal.
 2. Przewidywany okres zatrudnienia: kwiecień 2021 rok.
 3. Podstawa zatrudnienia: ½ etatu na umowę o pracę.
 4. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 936 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 5. wynagrodzenie wypłacane w rozliczeniu miesięcznym.

W miesiącu poprzedzającym dane upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg załączonego wzoru.
 4. kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 10. oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie kandydata na stanowisku, na które prowadzony jest nabór;
 11. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1. z dnia 04.05.2016) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na kandydata na ww. stanowisko, a także w przypadku podania danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa pracy, a przedłożone przez kandydata dodatkowo i dobrowolnie – wg załączonego wzoru.
 13. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem potwierdzającego niepełnosprawność.

Oświadczenia niezbędne do naboru winny być opatrzone własnoręcznym podpisem, zaś kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu (pokój nr 2 -parter) lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek1, 63-630 Rychtal z dopiskiem: Nabór na stanowisko Kierownik Klubu „Senior+” w terminie do dnia 15 lutego 2021 r. do godz. 10.00

Dokumenty, które wpłyną do GOPS w Rychtalu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia dokumentów uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów do GOPS w Rychtalu.

Procedura naboru jest dwuetapowa i obejmuje:

I etap:              kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych. Do II etapu dopuszcza
się osoby zakwalifikowane w I etapie.

II etap:            kwalifikacja merytoryczna – obejmująca test lub rozmowę kwalifikacyjną.

Informacje dodatkowe:

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Klubu Senior+ w Drożkach, oraz w terenie podczas organizowania i udziału w wydarzeniach kulturalnych.

Praca w znacznej mierze samodzielna, wymagająca współpracy zarówno z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu i jednostkami organizacyjnymi, jak też z instytucjami zewnętrznymi. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o drugim etapie, czyli teście lub rozmowie kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rychtal bip.rychtal.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Organizator naboru zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę będzie podlegał obowiązkowym badaniom lekarskim.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się do dnia 28 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 62 781 68 13.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO – informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal.

Adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal.

II. Inspektor Ochrony Danych.

Inspektorem Ochrony Danych jest Ewelina Pieles, z którą można się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: iod.ewelina.pieles@info-trans.pl lub pod nr tel. 695 785 281.

III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania.

1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które ogłoszono niniejszy nabór, jak również w celu realizacji ewentualnego zatrudnienia i jego dalszego przebiegu.

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:

1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

3) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

4) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz inne przepisy szczególne.

Administrator w celu realizacji procesu rekrutacji, jak również w celu realizacji ewentualnego zatrudnienia i jego dalszego przebiegu, będzie przetwarzał także dane podawane dobrowolnie, tj. inne niż wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.

IV. Informacja o wymogu podania danych wynikających bezpośrednio z przepisu prawa.

Podanie danych wynikających z przepisów prawnych ma charakter obligatoryjny. Podanie innych danych nie wynikających z przepisów, odbywa się na zasadzie Pani/Pana dobrowolności.

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych.

1. Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje brakiem możliwości udziału kandydata w procesie rekrutacji.

2. Zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody skutkuje utrudnieniami w zakresie wykonania obowiązków związanych z realizacją procesu rekrutacji.

VI. Okres przechowywania danych.

Oferty kandydatów, które zostały złożone w związku z prowadzoną rekrutacją, będą przechowywane zgodnie z terminami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji, wynikającymi z przepisów prawa.

VII. Prawo dostępu do danych osobowych oraz do sprzeciwu.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych podawanych dobrowolnie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

IX. Odbiorcy danych.

W zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą zostać udostępnione każdemu zainteresowanemu taką informacją.

X. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych - Senior+.pdf (111,50KB)

PDFKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf (173,10KB)

DOCXinformacja - wyniki naboru.docx (12,70KB)