Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII/169/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4,pkt 9 lit.d i lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713). art. 212, 214 do 222, 239, 240, 258 i 264 ust. 1 do 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U 2019 r., poz. 869 z późn. zm) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/113/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2020 rok ,zmienionej zarządzeniem nr 4/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17 stycznia 2020 r . zmienionej zarządzeniem nr 10/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31 stycznia 2020 r . zmienionej zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10 lutego 2020 r., zmienionej uchwałą nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13 lutego 2020 r. , zmienionej zarządzeniem nr 17/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 13 marca 2020 r., zmienionej zarządzeniem nr 25/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31 marca 2020 r. ., zmienionej uchwałą nr XIX/123/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 8 kwietnia 2020 r , , zmienionej zarządzeniem nr 28/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 kwietnia 2020 r , zmienionej zarządzeniem nr 30/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 27 kwietnia 2020 r, zmienionej zarządzeniem nr 38/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29 maja 2020 r, zmienionej zarządzeniem nr 48/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15 czerwca 2020 r,zmienionej zarządzeniem nr 51/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 25 czerwca 2020 r, zmienionej uchwałą nr XXI/133/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 czerwca 2020 r ,zmienionej zarządzeniem nr 54/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30 czerwca 2020 r, zmienionej zarządzeniem nr 55/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 1 lipca 2020 r, zmienionej zarządzeniem nr 57/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 8 lipca 2020 r, zmienionej uchwałą nr XXII/139/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 lipca 2020 r ,zmienionej zarządzeniem nr 65/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31 lipca 2020 r, zmienionej uchwałą nr XXIII/149/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 sierpnia 2020 r,zmienionej uchwałą nr XXIV/156/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 września 2020 r ,zmienionej zarządzeniem nr 76/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28 września 2020 r,zmienionej zarządzeniem nr 76A Wójta Gminy Rychtal z dnia 30 września 2020 r, zmienionej zarządzeniem nr 80/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 13 października 2020 r,zmienionej uchwałą nr XXV/159/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 października,zmienionej zarządzeniem nr 83/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30 października 2020 r,zmienionej uchwałą nr XXVI/163/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 listopada 2020 r,zmienionej zarządzeniem nr 96/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10 grudnia 2020 r, wprowadza się następujące zmiany: § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 734.833 złotych do kwoty 23.035.007,67 złotych, z tego : 1 dochody bieżące w kwocie 20.692.877,56 złotych,

2 dochody majątkowe w kwocie 2.342.130,11 złotych.


2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dochody których mowa w ust.1 obejmują w szczególności : -dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.093.630,59 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f p w wysokości 483.103,93 złotych.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.442.970,33 złotych do kwoty 22.196.131,07 złotych., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :
1) wydatki bieżące w wysokości 20.417.021,83 złotych , w tym na :
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 14.043.977,45 złotych w tym na : ·wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 7.839.038,88 złotych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 6.204.938,57 złotych,

b) dotacji na zadania bieżące w wysokości 181.857 złotych ,

c) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 110.000 złotych ,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.982.165,78 złotych ,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 99.021,60 złotych.


2) wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości 1.779.109,24 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały z tego na:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 1.565.009,24 złotych, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 28.929,71 złotych.

b) zakup i objęcie akcji kwota 214.100 złotych.


3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje : -wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.093.630,59 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68.000 złotych.2. Ustala się wydatki w kwocie 71.485,69 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych . 3. Ustala się wydatki w kwocie 1.889 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 4. Nadwyżka budżetu w wysokości 838.876,60 zł, zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków przewidzianych w roku następnym.
§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.609.446,33 złotych , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w tym na :
1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 75.900 złotych ,
2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 125.957 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały . W § 11. Ustala się dochody w kwocie 820.000 złotych z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 920.000 złotych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 15. Otrzymuje nowe brzmienie :Określa się plan dochodów,plan wydatków oraz plan rozchodów związany z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ,zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
1) Dochody kwota 1.700.000 złotych,
2) Rozchody kwota 1.700.000 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

 


Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

PDF   Uchwała Nr XXVII/169/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy..pdf (1,79MB)

DOCXUzasadnienie XXVII/169/2020.docx (9,30KB)

PDFZalacznik1 XXVII/169/2020.pdf (119,21KB)

PDFZalacznik2 XXVII/169/2020.pdf (137,63KB)

PDFZalacznik3 XXVII/169/2020.pdf (77,40KB)

PDFZalacznik4 XXVII/169/2020.pdf (54,42KB)

PDFZalacznik5 XXVII/169/2020.pdf (72,80KB)

PDFZalacznik6 XXVII/169/2020.pdf (247,63KB)

PDFZalacznik7 XXVII/169/2020.pdf (114,18KB)

PDFZalacznik8 XXVII/169/2020.pdf (114,46KB)

PDFWyniki głosowania Uchwała Nr XXVII.169.2020.pdf (310,67KB)