Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII/170/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r.poz.713), art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r.poz.869 ze zm.). Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/112/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie; Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039,zmienionej uchwałą Nr XIX/124/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 8 kwietnia 2020r,zmienionej zarządzeniem Nr 33/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 5 maja 2020 r. zmienionej uchwałą Nr XXI/134/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 czerwca 2020r,zmienionej uchwałą Nr XXII/140/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 lipca 2020r, zmienionej uchwałą Nr XXIV/157/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 23 września 2020r ,zmienionej uchwałą Nr XXV/160/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 października 2020r ,zmienionej uchwałą Nr XXVI/164/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 listopada 2020 r..: wprowadza się następujące zmiany: Pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie :Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039 „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych” o którym mowa w § 1 pkt 3 uchwały, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039 Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych”, do niniejszej uchwały. Pkt.4. otrzymuje nowe brzmienie :Dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2020-2039” o którym mowa w § 1 pkt 4 uchwały, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2020-2039” do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

 


Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

PDF   Uchwała Nr XXVII/170/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039..pdf (3,79MB)

DOCXUzasadnienie XXVII/170/2020.docx (8,77KB)

PDFZalacznik1 XXVII/170/2020.pdf (3,06MB)

PDFZalacznik2 XXVII/170/2020.pdf (181,54KB)

PDFWyniki głosowania Uchwała Nr XXVII.170.2020.pdf (315,60KB)