Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII/171/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/109/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.: Dz.U.2020r. poz. 2050) Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/109/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 w dziale IV Źródła finasowania programu przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie: „Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy Rychtal. W 2020 roku na wydatki związane z jego realizacją planuje się kwotę 1889 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych). Środki finansowe nie wykorzystane w danym roku a przeznaczone na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przesuwa się jako środki niewygasające na realizację zadań w roku następnym”. ”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXVII/171/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/109/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020..pdf (389,56KB)

DOCXUzasadnienie XXVII/171/2020.docx (5,62KB)

PDFWyniki głosowania Uchwała Nr XXVII.171.2020.pdf (330,13KB)