Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII/172/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) Rada Gminy Rychtal uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXVII/172/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok.pdf (6,76MB)

DOCXUzasadnienie XXVII/172/2020.docx (5,80KB)

PDFWyspa1 XXVII/172/2020.pdf (4,64MB)

DOCXZałącznik nr 1 XXVII/172/2020.docx (55,53KB)

PDFWyniki głosowania Uchwała Nr XXVII.172.2020.pdf (321,32KB)