Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII/174/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rychtal na lata 2021-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j. z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 t.j. z późn. zm.) Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rychtal na lata 2021-2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/105/16 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rychtal na lata 2016-2020
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXVII/174/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rychtal na lata 2021-2025..pdf (1,20MB)

DOCXUzasadnienie XXVII/174/2020.docx (6,21KB)

PDFZalacznik1 XXVII/174/2020.pdf (625,46KB)

PDFWyniki głosowania Uchwała Nr XXVII.174.2020.pdf (328,47KB)