Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII/175/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychtal

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Rada Gminy Rychtal po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychtal", w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/244/18 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychtal § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXVII1752020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i.pdf (771,40KB)

DOCXUzasadnienie XXVII/175/2020.docx (6,70KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXVII/175/2020.docx (17,77KB)

PDFWyniki głosowania Uchwała Nr XXVII.175.2020.pdf (318,42KB)

PDFRostrzygnięcie nadzorcze do uchwały XXVII1752020.pdf (3,10MB)