Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII/176/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2. Przedsiębiorca działający na zlecenie Gminy Rychtal będzie odbierał bezpośrednio od właściciela nieruchomości odpady komunalne w następujących frakcjach:
1) zmieszane odpady komunalne;
2) selektywnie zbierane odpady komunalne:
a) papier

b) tworzywa sztuczne

c) metale

d) opakowania wielomateriałowe

e) szkło

f) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

g) odpady wielkogabarytowe

h) zużyte opony

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


3. Odpady wymienione w pkt 2 odbierane będą od właścicieli nieruchomości w każdej ilości.
4. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym przy ZZO Olszowa odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie:
1) papier
2) tworzywa sztuczne
3) szkło
4) opakowania wielomateriałowe
5) zużyte baterie i akumulatory, świetlówki,
6) przeterminowane leki,
7) chemikalia,
8) odpady wielkogabarytowe
9) odpady niebezpieczne,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) popioły, żużle i pyły z kotłów domowych,
13) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu stabilizacji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
15) tekstylia i odzież.

§ 2. 1. Przedsiębiorca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierał będzie odpady komunalne z pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę Rychtal. 2. Odbiór odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości odbywa się z następującą częstotliwością:
1) niesegregowane (zmieszanych) odpady komunalne stanowiących odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbywać się będzie z częstotliwością:
a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – w okresie od 1 kwietnia do 31 października, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, natomiast w pozostałych miesiącach – nie rzadziej niż raz na miesiąc,

b) z budynków wielolokalowych – w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, natomiast w pozostałych miesiącach - nie rzadziej niż raz na miesiąc;


2) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, odbywać się będą z częstotliwością:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne z terenu nieruchomości, w okresie od 1 kwietnia do 31 października, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, natomiast w pozostałych miesiącach -nie rzadziej niż raz na miesiąc,


3) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
4) szkło – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
5) odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż dwa razy do roku,
6) zużyte opony– nie rzadziej niż dwa razy do roku;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej niż dwa razy do roku,
8) papier – nie rzadziej niż raz w roku,
9) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów:
a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – w okresie od 1 kwietnia do 31 października, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, natomiast w pozostałych miesiącach – nie rzadziej niż raz na miesiąc.

b) z budynków wielolokalowych – w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, natomiast w pozostałych miesiącach – nie rzadziej niż raz na miesiąc.


§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Rychtal, z których są odbierane odpady komunalne i którzy ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają prawo zgłaszania, telefonicznie na numer: 62 78 16 800, listownie na adres Urzędu Gminy Rychtal: ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal lub drogą poczty elektronicznej na adres: ugrychtal@wp.pl, przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 2. Po wpływie zgłoszenia i zweryfikowaniu osoby zgłaszającej w systemie ponoszonych opłat, pracownicy Urzędu Gminy w Rychtal w terminie miesiąca wyjaśniają zdarzenie, działanie lub zaniechanie będące przedmiotem zgłoszenia z odbierającym odpady przedsiębiorcą lub prowadzącym PSZOK.
3. O sposobie załatwienia zgłoszenia informuje się zgłaszającego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/234/18 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXVII1762020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie szczegółowego sposobu i.pdf (385,63KB)

DOCXUzasadnienie XXVII/176/2020.docx (5,99KB)

PDFWyniki głosowania Uchwała Nr XXVII.176.2020.pdf (336,40KB)