Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII/177/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2021- 2039.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rychtal na lata 2021-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rychtal, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Rychtal do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Rychtal do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVI/112/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039 z późn. zmianami.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXVII/177/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2021- 2039..pdf (4,04MB)

DOCXUzasadnienie XXVII/177/2020.docx (85,60KB)

PDFZalacznik1 XXVII/177/2020.pdf (3,06MB)

PDFZalacznik2 XXVII/177/2020.pdf (176,43KB)

PDFWyniki głosowania Uchwała Nr XXVII.177.2020.pdf (358,15KB)