Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII/178/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4,pkt 9 lit.d i lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r.,poz.713. ). art. 211,212,214 do 222 , 235 do 237,239,258 i 264 ust. 1 do 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj.Dz.U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm). Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. 20.553.189,60 złotych, z tego : -dochody bieżące w kwocie 19.480.089,60 złotych, -dochody majątkowe w kwocie 1.073.100 złotych.
Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2021 rok w wysokości
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczegółowości : -dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.863.903 złotych , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f p w wysokości 369.877 złotych.

§ 2. 1. 24.524.888,65 złotych., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2021 rok w wysokości
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :
1) wydatki bieżące w wysokości 18.794.574,15 złotych , w tym na :
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 12.715.825 złotych w tym na : · wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 7.968.680,18 złotych, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 4.747.144,82 złotych,

b) dotacji na zadania bieżące w wysokości 228.780,18 złotych ,

c) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 100.000 złotych ,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.228.322,64 złotych ,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 521.646,33 złotych.


2) wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 5.730.314,50 złotych , zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały z tego na : · inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 5.695.684,73 złotych, w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 175.799 złotych · zakup i objęcie akcji kwota 34.629,77 złotych.

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje :
1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.863.903 złotych , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.


§ 3. 1. w kwocie 77.000 złotych.
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie 76.000 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .
3. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3.971.699,05 złotych ,zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.446.561,65 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 474.862,60 złotych , zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
§ 7. Tworzy się rezerwy w kwocie 75.000 złotych w tym :
1) ogólną w wysokości 20.600,00 złotych,
2) celową w wysokości 54.400 złotych , : -na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 54.400 złotych

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w tym na :
1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 82.000 złotych ,
2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 146.780,78 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się zgodnie z ustawą-Prawo ochrony środowiska plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska , zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały:
1) Dochody kwota 10.000 złotych ,
2) Wydatki kwota 10.000 złotych .

§ 10. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały .
§ 11. Ustala się dochody w kwocie 900.000 złotych z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 900.000 złotych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.668.758,32 złotych , z tego na :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwota 400.000 złotych.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Rychtal do :
1) zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 2.668.758,32 złotych, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwota 400.000 złotych.
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 14. Ustala się kwotę 600.000, złotych , do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania ,które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXVII/178/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2021 rok..pdf (2,61MB)

DOCXUzasadnienie XXVII/178/2020.docx (18,06KB)

PDFZalacznik1 XXVII/178/2020.pdf (142,05KB)

PDFZalacznik2 XXVII/178/2020.pdf (188,75KB)

PDFZalacznik3 XXVII/178/2020.pdf (117,57KB)

PDFZalacznik4 XXVII/178/2020.pdf (118,13KB)

PDFZalacznik5 XXVII/178/2020.pdf (52,98KB)

PDFZalacznik6 XXVII/178/2020.pdf (51,72KB)

PDFZalacznik7 XXVII/178/2020.pdf (102,22KB)

PDFZalacznik8 XXVII/178/2020.pdf (246,77KB)

PDFZalacznik9 XXVII/178/2020.pdf (70,60KB)

PDFZalacznik10 XXVII/178/2020.pdf (401,45KB)

PDFWyniki głosowania Uchwała Nr XXVII.178.2020.pdf (344,05KB)