Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII/179/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021

Na podstawie art. 5a ust. 1, 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXVI/166/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021, w załączniku „Roczny Program Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021” wprowadza się następującą zmianę: § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie : „Wójt przedstawi Radzie Gminy oraz opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2021 nie później niż do dnia 31 maja 2022 roku. ”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rychtal.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXVII/179/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2.pdf (345,12KB)

DOCXUzasadnienie XXVII/179/2020.docx (5,52KB)

PDFWyniki głosowania Uchwała Nr XXVII.179.2020.pdf (346,99KB)