Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII/180/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/167/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rychtalu.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.9, art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 9 ust.1, art.11 ust.1, art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 194) uchwala się co, następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/167/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rychtalu wprowadza się następujące zmiany:
1. §2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Do zakresu działania Ośrodka należy:
1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych,
2) kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze,
3) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych, rozrywkowych,
4) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
5) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
6) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
7) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej,
8) promocja kultury Gminy Rychtal i lokalnych twórców kultury.

2. Dokonuje się skreślenia §6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXVII/180/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/167/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rychtalu..pdf (410,47KB)

DOCXUzasadnienie XXVII/180/2020.docx (6,58KB)

PDFWyniki głosowania Uchwała Nr XXVII.180.2020.pdf (341,38KB)